רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חוקי עזר קדימה צורן

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
חוק עזר לדוגמא החזקת מקלטים
2.
כתב הסמכה לחוק סדר הדין הפלילי ( נוסח משולב )
3.
כתב הסמכת פקח לפי חוקי עזר קדימה צורן
4.
כתב הסמכה פקח לפי חוק עזר לקדימה כתב הסמכה פקח לפי חוק עזר לקדימה - צורן העמדת רכב וחנייתו התשע"ב 2011
5.
צו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002
6.
קדימה צורן החלת חוקי עזר על הרשות המאוחדת התשעד 2014
7.
חוק עזק לקדימה צורן (העמדת רכב וחנייתו) התשעג 2013
8.
קדימה צורן העמדת רכב וחנייתו התשעג 2013
9.
קדימה צורן העמדת רכב וחנייתו - פרסום ברשומות התשעג 2013
10.
מה צורן שטחים ציבוריים פתוחים התשעא 2010
11.
קדימה צורן שילוט התשע 2010
12.
קדימה צורן תיעול התשע 2010
13.
קדימה צורן סלילת רחובות התשע 2010
14.
צורן אגרת שירותי שמירה התשסב 2002
15.
קדימה צורן רוכלים התשסא 2000
16.
קדימה שירותי שמירה התשנט 1999
17.
קדימה הסדרת השמירה התשנב 1992
18.
קדימה צורן הצמדה למדד התשמב 1982
19.
קדימה צורן אימוץ חוק עזר לדוגמא בדבר החזקת מקלטים תשלו 1976
20.
קדימה עגלות תשלב 1972
21.
קדימה צורן אגרת תעודת אישור תשכט 1969
22.
קדימה צורן פתיחת בתי עסק וסגירתם התשכט 1969
23.
קדימה צורן הריסת מבנים מסוכנים תשכח 1968
24.
קדימה רישיונות לאופניים תשכז 1967
25.
קדימה צורן קביעת לוחיות מספר בבניינים התשיב 1952
26.
חוק עזר לקדימה צורן )שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים(, התשע"ו- 2016
27.
הסמכות הפקחים לענין קנסות כלבים על פי חוק העזר