רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

חוקי עזר קדימה צורן

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
חוק עזר היטל שמירה
2.
חוק עזר לדוגמא החזקת מקלטים
3.
כתב הסמכה לחוק סדר הדין הפלילי ( נוסח משולב )
4.
כתב הסמכת פקח לפי חוקי עזר קדימה צורן
5.
כתב הסמכה פקח לפי חוק עזר לקדימה כתב הסמכה פקח לפי חוק עזר לקדימה - צורן העמדת רכב וחנייתו התשע"ב 2011
6.
צו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002
7.
קדימה צורן החלת חוקי עזר על הרשות המאוחדת התשעד 2014
8.
חוק עזק לקדימה צורן (העמדת רכב וחנייתו) התשעג 2013
9.
קדימה צורן העמדת רכב וחנייתו התשעג 2013
10.
קדימה צורן העמדת רכב וחנייתו - פרסום ברשומות התשעג 2013
11.
מה צורן שטחים ציבוריים פתוחים התשעא 2010
12.
קדימה צורן שילוט התשע 2010
13.
קדימה צורן תיעול התשע 2010
14.
קדימה צורן סלילת רחובות התשע 2010
15.
צורן אגרת שירותי שמירה התשסב 2002
16.
קדימה צורן רוכלים התשסא 2000
17.
קדימה שירותי שמירה התשנט 1999
18.
קדימה הסדרת השמירה התשנב 1992
19.
קדימה צורן הצמדה למדד התשמב 1982
20.
קדימה צורן אימוץ חוק עזר לדוגמא בדבר החזקת מקלטים תשלו 1976
21.
קדימה עגלות תשלב 1972
22.
קדימה צורן אגרת תעודת אישור תשכט 1969
23.
קדימה צורן פתיחת בתי עסק וסגירתם התשכט 1969
24.
קדימה צורן הריסת מבנים מסוכנים תשכח 1968
25.
קדימה רישיונות לאופניים תשכז 1967
26.
קדימה צורן קביעת לוחיות מספר בבניינים התשיב 1952
27.
חוק עזר לקדימה צורן )שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים(, התשע"ו- 2016
28.
הסמכות הפקחים לענין קנסות כלבים על פי חוק העזר