רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2018

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תקציר החלטות פרוטוקול מליאה מיום 13.3.18 חתום
13/01/2020 00:00:00
2.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 15072018
13/01/2020 00:00:00
3.
תמצית פרוטוקול ישיבת מליאה המועצה מן המניין מיום 20 פברואר 2018
13/01/2020 00:00:00
4.
פרוטוקול מליאה מיום 9.1.18 חתום
13/01/2020 00:00:00
5.
ישיבת מליאת מועצה מקומית קדימה-צורן 2015/12/29
04/02/2019 00:00:00
6.
פרוטוקול מליאה מיום 25.12.18
01/01/2019 00:00:00
7.
עדכון מספר 2 לסדר היום לישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום 25.12.2018
24/12/2018 00:00:00
8.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיום 11.12.18
23/12/2018 00:00:00
9.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מיום 11.12.18
16/12/2018 00:00:00
10.
דוח מבקר המועצה 2016 חלק א
11.
דוח מבקר המועצה 2016 חלק ד
12.
דוח מבקר המועצה 2016 חלק ג
13.
דוח מבקר המועצה 2016 חלק ב
14.
דוחות כספיים 2016 קדימה צורן - סופי
01/08/2018 00:00:00
15.
דוח מפורט 2016 קדימה צורן - סופי 18.9.17
01/08/2018 00:00:00
16.
פרוטוקול 17/7/18 מן המניין
17/07/2018 00:00:00
17.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מיום 10.7.18
18.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ביום 10.7.18
19.
תקציר ישיבת מליאה מיום 3.7.18
09/07/2018 00:00:00
20.
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 15.5.18
21.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מיום 8.5.18
22.
פרוטוקול מליאה מן המניין 8.5.18 מתוקן
23.
תקציר החלטות מפרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 10.4.18