רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הנחיות חוזרי מנכ"ל וטפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס רישום גנים לשנה"ל תש"פ
2.
כתב הצהרה להתחייבות להורים שאינם חיים יחדיו או הורה עצמאי
3.
טופס בקשה לביטול רישום לשנה"ל תש"פ
4.
בקשת העברה מגן אחד למשנהו לשנת הלימודים תש"פ
5.
חוזר להורי גני ילדים
6.
חוזר מנכל וטפסים - סייעת רפואית 8.2013
7.
טופס אישור חיוב הבנק עבור תשלומי חינוך
8.
להבהרות בנושא אבטחת גני ילדים
9.
נוהל הפעלת סייעת רפואית בגן