רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

היתרי שריפה ממשרד החקלאות

ישוב: קדימה-צורן
תאריך תחילה תוקף: 28/05/2018 ,תאריך סיום תוקף: 28/05/2018
גידול: תות שדה שרוע
שעות שריפה: 07:00-12:00
גוש-חלקה: 42-8038

ישוב: קדימה-צורן
תאריך תחילה תוקף: 28/05/2018 ,תאריך סיום תוקף: 29/05/2018
גידול: תות שדה שרוע
שעות שריפה: 07:00-12:00
גוש-חלקה: 8-8039 גוש-חלקה2: 14-8039 גוש-חלקה3: 15-8039

בברכה ,

משרד החקלאות מחוז מרכז