רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

נציב תלונות הציבור

תושב יקר,
לכל דיווח/ בירור על מפגע ביישוב, או קבלת שירות ממחלקות המועצה -
יש לפנות למוקד שירות לתושב, 24/7 בטלפון: 09-8902-999
מועצת קדימה-צורן מינתה מכוח חוק את מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות הציבור (נת"צ). תושבים ואזרחים רשאים להגיש לנציב תלונות הציבור תלונה בכל הקשור למועצה.
 
כתובת המייל לפניות נציב תלונות הציבור Moked@kadima-zoran.muni.il  

מטרות נציב תלונות הציבור במועצה כוללות:

 •  בירור תלונות באופן אובייקטיבי, בלתי תלוי ומקצועי.
 •  התחשבות בצרכי המתלונן/ת, דרישותיו/ה ובקשותיו/ה.
 •  שיפור מתמיד באיכות השירות.
 • יישום לקחים העולים מהטיפול בתלונות.
 

עקרונות עבודת נציב תלונות הציבור:

 •  נציב תלונות הציבור מטפלת בתלונות המוגשות בכתב.
 •  כל תלונה אשר הוגשה בכתב תיענה בכתב.
 •  נושא תלונה הנוגע למועצה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד לחוק, או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי צדק בולט.
 •  בתלונות אלה לא מתקיים בירור אלא אם מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה את בירורן:
 •  תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;.
 •  תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית (כמו על ועדת ערר לענייני ארנונה);
 • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
 •  תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב]‏.
 •  תלונה אנונימית ותלונה שהוגשה לאחר שעבר שנה מיום המעשה לא תטופל, אלא אם נציב תלונות קבע אחרת.
 •  נציב תלונות הציבור מביא את נושא התלונה לידיעת המנהל שהתלונה בתחום אחריותו ולראש המועצה.
 •  העלה בירור תלונה כי היא מוצדקת, מצביע נציב תלונות הציבור על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקונו, ויכול הוא להמליץ בפני המועצה על סעד למתלונן לפי העניין, אך אין זו האחרונה חייבת לפעול לפי קביעת הנציב.
תלונות ניתן להגיש באמצעים הבאים:
פקס : 09-8902917
או באמצעות טופס התלונה המצ"ב