רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הקמת ספר ספקים

הודעה על הקמת ספר ספקים – המועצה המקומית קדימה צורן

1. כללי

1.1. המועצה המקומית קדימה צורן (להלן: "המועצה") מבקשת להקים ולנהל רשימה של ספקים-קבלנים, אשר יהיו רשאים להשתתף בהליכים לבקשות להצעות מחיר ובמכרזים סגורים.

1.2. הקמת מאגר הקבלנים והספקים תבוצע באופן הדרגתי ופנייה זו מיועדת לספקי טובין המשווקים את הפריטים המפורטים בנספח א' – "רשימת הטובין והשירותים".

1.3. המועצה תפנה מפעם לפעם אל הספקים הכלולים במאגר ותבקש מהם להגיש הצעות מחיר לאספקת מוצרים/שירותים בהתאם לתחומי הפעילות של הספק/קבלן.

1.4. המועצה אינה מתחייבת לפנות בכל הצעה לכלל הספקים המורשים במאגר.

1.5. המועצה תהא רשאית לנהל משא ומתן, בכל עת, עם מי מהספקים השונים, כולם או חלקם ביחס לאספקת המוצרים והשירותים ומחיריהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

1.6. המועצה תהא רשאית לבקש הבהרות, השלמות של פרטים ו/או מסמכים, תוספות או שינויים מספק מסוים או מכל הספקים בכל שלב שלפני קבלת ההחלטה על בחירתה הסופית בספק כזה או אחר. הספק מתחייב לשתף פעולה עם המועצה בכל מקרה בו תבקש לנהל משא ומתן כאמור.

2. הגשת מועמדות להירשם כספק/קבלן

2.1. ספק המעוניין להצטרף למאגר הספקים/קבלנים של המועצה נדרש לסמן בנספח א' את תחומי העיסוק/הטובין הרלוונטיים אליו.

2.2. על הספק למלא את הטופס "בקשה להצטרפות למאגר ספקים" – נספח ב' ולהעבירו, בצרוף כלל המסמכים והמידע הנדרשים בו ואת כל עותקי האישורים לכתובת המועצה רח' הרצל 1, קדימה ולציין על המעטפה "לידי מנכ"ל המועצה / ספר ספקים" או באמצעות דוא"ל: shmilb@kadima-zoran.muni.il

3. תנאי סף לאישור ספק מורשה

3.1. כל ספק / קבלן, אשר יעמוד בתנאי סף רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה וועדת המכרזים במועצה תדון בבקשתו.

3.2. על המציע לצרף לבקשתו להיכלל במאגר הספקים את המסמכים הבאים (יובהר כי קיומם של מסמכים אלה וצירופם הינו תנאי סף וכי מציע שלא יצרף מסמכים אלה ו/או יעמוד בדרישות הסף בקשתו להיכלל במאגר הספקים של המועצה תיפסל על הסף):

3.2.1. מציע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת רישום התאגיד בישראל ברשם החברות, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.

3.2.2. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל'ו – 1976.

3.2.3. אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ.

3.2.4. תצהיר, מאומת כדין, כי לא מתנהלות נגדו תביעות העלולות להשפיע על קיומו ו/או כשירותו הכלכלית.

4. אישור או דחיית ספק / קבלן

4.1. החליטה וועדת מכרזים שלא לצרף ספק / קבלן כאמור לרשימה ו/או החליטה למחוק ספק / קבלן מהרשימה, יקבל הספק הפונה הודעה מנומקת על החלטת הועדה שלא להכלילו בספר הספקים או למוחקו.

4.2. החליטה הועדה לצרף קבלן או ספק לרשימה, יקבל הספק הודעה על אישור צירופו לרשימת הספקים-קבלנים.

5. הוראות כלליות

5.1.1. ספקים / קבלנים שלא עמדו בתנאי הסף או שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו, יקבלו הודעה על אי-צירופם לרשימה.

5.1.2. כל פניה מטעם המועצה לקבלת הצעות במכרז סגור תהיה בהתאם להוראות הדין ונהלי המועצה ותופנה רק לספקים / קבלנים שימצאו מתאימים להיכלל בספר הספקים-קבלנים של המועצה.

5.1.3. אין בהודעה זו, כדי לחייב את המועצה לרכוש את הטובין האמורים ו/או כל חלק מהם.

5.1.4. בבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל מר שמיל בצלאל, מנכ"ל המועצה לכתובת הדוא"ל shmilb@kadima-zoran.muni.il .