רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מלגות, וועדת הנחות ותמיכות

תמיכות חינוך תשע"ו- הארכת מועד הגשת טפסים

משפחות שמעוניינות להגיש תמיכות חינוך לשנה"ל תשע"ו נא להגיש את כל המסמכים הנדרשים במחלקת החינוך עד לתאריך31/12/15
קריטריונים לוועדת הנחות חינוך קדימה-צורן

נוהל פנייה לועדת הנחות:

1. יש למלא טופס לבקשת תמיכה הנמצא באגף החינוך ובאתר המועצה בלשונית טפסים. (לטופס - לחץ כאן)
2. יש לצרף מסמכים רלוונטים כפי שמפורט בטופס הבקשה.
3. יש למסור הטופס לרכזת הוועדה באגף החינוך (מזכירות האגף אירן).

זכאים להנחות:

1. מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי המתקיימים אך ורק מקצבאות המוסד לביטוח לאומי:
א. נכות כללית
ב. הבטחת הכנסה
ג. תשלום לפי חוק מזונות
ד. עולים חדשים עד 24 חודשים בארץ
ה. אי כושר עבודה
ו. הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות אשר אינו זכאי מכח ההגדרות האחרות עפ"י מבחן הכנסה.
2. הרעה קיצונית במצב רפואי ו/או נפשי, מגובה במסמכים.
3. מקרים מיוחדים יובאו לפני וועדת חריגים , בהמלצת מחלקת רווחה.

 

הכנסה נחשבת:

א. ממשכורת
ב. גמלה כל שהיא למעט קצבת ילדים וקצבת שארים
ג. הכנסות מנכסים
ד. הכנסות אחרות

גובה ההנחות/ תמיכות:

1. מקבלי גמלאות כפי שפורט בסעיף 1 עד 70% הנחה.
2. הכנסה מינימום ממשרד הדתות ובתנאי שזו הכנסה בלעדית עד 70% הנחה.
3. עולים חדשים עד 24 חודשים , עד 50% הנחה או לחילופין מבחן הכנסה.
4. הרעה קיצונית במצב רפואי מגובה במסמכים רפואיים או בהמלצת מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים.
5. אי כושר עבודה עד 70%.
6. מבחן הכנסה – הוועדה ממליצה לאמץ את טבלת ההנחות לארנונה של שנת 2007-2008.
 

החלטה לענין תמיכות: 

 
החלטה לענין תמיכות 2015 - לחץ כאן 
פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות - 2014 - לחץ כאן 
פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות - 2016 - לחץ כאן
 
 

השרותים עליהם תנתן הנחה:

- סל תרבות
- טיולים
- מרכז טיפולי של המועצה
- אבחונים של פסיכולוג השפ"ח
- מחנות תנועת הנוער/דמי חברות בתנועות נוער
- תל"ן – קר"ב
- ספרי לימוד
- נסיעות
- שכל"מ – לחריגים ולמסגרות מיוחדות

הערות:

אחריות מזכירויות בתי הספר: מזכירויות בתי הספר יקפידו לעזור לתלמידים נזקקים להגיש טופסי בקשה להנחות.
תאריך התכנסות הועדה בסוף נובמבר בכל שנה.
הגשת טפסים עד 15.10 בכל שנה.
במידה ויהיה שינוי בתאריכים תפרסם מח' החינוך עדכון באתר.
חוזר מנכל