רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

נוער וחינוך בלתי פורמאלי

 
הנוער בוחר בערך כדרך
תפיסה חברתית-קהילתית לפיתוח החינוך הערכי
שר החינוך, חה"כ גדעון סער חידש את היוזמה החברתית-קהילתית במיקוד של "הנוער בוחר בערך כדרך" בכ- 180 רשויות מוניציפאליות. זו המשכה של התפיסה החברתית-קהילתית, שהתפתחה לפני כארבע שנים "הנוער במרכז העניינים".
אגף החינוך בקדימה צורן בשותפות מלאה עם הפיקוח הרשותי במינהל חברה ונוער קדימה צורן עוסקים רבות בהטמעת התהליך
יוזמה זו של "הנוער בוחר בערך כדרך " מציבה שני חידושים עיקריים:
 
1.הנוער כמחולל שותפויות ושיח ציבורי.
2.הנוער שותף בפיתוח תוכניות ויוזמות חברתיות ערכיות רשותיות בהלימה ליעדי משרד החינוך.
 
מטרות היוזמה של ה"נוער בוחר בערך כדרך"
א. פיתוח גישה מערכתית ברשות המקומית, לשם העלאת נושא הנוער בקהילה לסדר היום הציבורי, והפיכתו מאוכלוסייה המחייבת "שירות" לאוכלוסייה מובילה, יוזמת ומקדמת שותפויות.
ב. יצירת רצף בין החינוך במסגרות הפורמאליות לבין החינוך במסגרות הבלתי פורמאליות לטיפוח מעורבות כלל בני הנוער ברשות.
ג. העמקת החינוך לערכים בקרב בני הנוער.
ד. פיתוח מודעות חברתית – קהילתית בקרב בני נוער ומתן הזדמנות להעצמה אישית וקהילתית.
ה. מיצוב הנוער כמוביל ביחסי הגומלין בין הרשות המקומית לבין הקהילה תוך מתן ביטוי לחוזקות הנוער.
על פי תפיסה חינוכית זו הוקמה מנהלת רשותית ן לצורך העניין,"שולחן עגול " המחיווב לפתח תכניות חברתיות המתבססות על יעדי משרד החינוך:
א. עידוד הגיוס לצה"ל ולשרות לאומי – אזרחי.
ב. עידוד מעורבות ומנהיגות הנוער (כולל מועצות תלמידים ותנועות נוער).
ג. עידוד הפעילות להתנדבות.
ד. עידוד הפעילות במאבק באלימות ובשימוש באלכוהול.
ה. חיזוק מרכיבי זהות בחברה הישראלית.
ו. פיתוח תוכניות אחרות ביזמת הרשות המקומית ובאישור המפקח הרשותי.
מינהל חברה ונוער שם לו למטרה להטמיע את תפיסת התכנית "הנוער בוחר בערך כדרך". מימוש התפיסה ייעשה באופן הדרגתי על פי מודל עבודה לרשויות חדשות ולרשויות ותיקות , ולאחראים ברמות השונות – רמת מטה, רמת מחוז ורמת רשות מקומית. להלן מודל לפיתוח התכנית - מן המטה ועד לרשות המקומית:
רמת רשות:
 
חלק א' – מדיניות והנעת התהליך:
הקמת מנהלת רשותית (ברשויות שאין), הגדרת וועדות משימה, תקצוב.
 
1.אפיון - איתור צרכי נוער, איתור צרכי הקהילה בתחום הפנאי, מיפוי תכניות ברשות, בדיקת תחומי מעורבות של השותפים.
2.החלטה על תחומי הפעילות ועל מסגרתה של התוכנית בהלימה ליעדי משרד החינוך.
3.הגדרת מדיניות – גיבוש חזון. פיתוח תפיסת עולם משותפת למול היעדים וביחס למושג שותפות.
 
חלק ב' – יציאה לדרך – פיתוח תכנית ערכית קהילתית בהלימה ליעדי משרד החינוך.
בחירת ערך רשותי.
 
1.בחירת נושא/ים לתכנית הרשותית.
2.ניסוח מטרות משותפות ברורות, ממוקדות, תכליתיות.
3.גיבוש מדדי הצלחה ברורים של השותפות.
4.פיתוח כלים להערכת הישגי השותפות.
5.פיתוח מבנה ניהולי יעיל.
6.ארגון יום שיא ברשות – הצגת התכנית.
7.ביצוע תהליכי הערכה והפקת לקחים – ככלי הבוחן את הנעשה ומעדכן בהתאם למציאות משתנה.
8.הרחבת הפעילות – הרחבת מעגל השותפים, העמקת שיתוף הפעולה הבין ארגוני בתוך הרשות ועם מנהל חברה ונוער.